logo


D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost; articles 214d) 215d) i 219), els propietaris de [...]
A partir del dijous 19 de maig, un equip de tècnics contractats pel Cadastre prendrà fotografies de les façanes i dels edificis des de la via pública i realitzarà treballs de mesur[...]
El Ple de la corporació a la sessió realitzada el dia 6 de maig de 2016 va aprovar de convocar concurs públic per la contractació d’un paleta de la brigada d’obres i serveis munici[...]
El Ple de la Corporació a la sessió extraordinària realitzada el dia 6 de maig de 2016 va aprovar la modificació de la plantilla de personal, creant una plaça de paleta de la briga[...]
Es convoca sessió extraoridània del Ple municipal el proper divendres 6 de maig a les 18:00 hores. Adjuntem pdf amb els punts de d’ordre del dia. Documents adjunts Convoc[...]
Degut al retard de l’emissió de les cartes de pagament, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, s’ha pres la decisió de prorrogar el termini[...]
Es convoca sessió ordinària del Ple municipal el proper divendres 1 d’abril a les 18:00 hores. Adjuntem pdf amb els punts de d’ordre del dia. Documents adjunts Conv[...]
Degut a un problema informàtic de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, fins ara no s’han generat les cartes de pagament de l’Impost de V[...]
S’adjunta Ban d’Alcaldia per alertar a la població de robatoris recents que han tingut lloc a Sant Esteve i demanar la col·laboració ciutadana, en la mesura que sigui p[...]