logo


El pressupost municipal és l’eina de la que es dota la Corporació Municipal per planificar la gestió econòmica de l’Ajuntament i l’aplicació que se’n fa en els serveis del municipi. Al tractar-se d’una previsió, és un ens viu, que por anar-se modificant algunes vegades l’any per ajustar desviacions en ingressos i despeses.

El pressupost de l’any 2018 és de 3.692.211,41euros, i l’ajuntament ha publicat un tríptic per explicar la seva composició detallada en ingressos, despeses, així mostrar les principals magnituds econòmiques, comparades amb anys anteriors.

També podeu consultar els anteriors pressupostos en aquest enllaç.

 

PRESSUPOST 2018: 3.692.211,41

INGRESSOS PER CAPITOL 2018DESPESES PER CAPITOL 2018despeses 2018 per area - donut